1. Are you ready for the Galaxy S20? Here is everything we know so far!

Discuss Sprytny Bill by uPaid Sp. z o.o. on Android Forums.

Sprytny Bill Forum

pl.upaid.bill

Rachunki Opłacane prosto ze smartfona. Aplikacja sprytny Bill służy do opłacania rachunków poprzez skanowanie kodów kreskowych i QR kodów z faktur. 1. Zeskanuj kod znajdujący się na rachunku. 2. Wciśnij przycisk "zapłać rachunek." 3. Na ekranie podsumowania płatności wprowadź kod CVC2 lub mPIN* wybranej karty płatniczej (lub dodaj nową kartę), a następnie zatwierdź aby zakończyć transakcję. *CVC2 – kod, który znajduje się na odwrocie karty płatniczej. mPIN – kod służy do zatwierdzania transakcji MasterPass. W razie niewyraźnego kodu i problemów z zeskanowaniem, możesz dodać dane ręcznie lub wygenerować QR kod na stronie sprytnybill.pl. Jak to działa? Do numeru telefonu komórkowego podpinamy dowolną kartę płatniczą obsługującą transakcje zdalne (tzw. MOTO). Po potwierdzeniu transakcji kodem CVC2 lub mPIN-em, pieniądze z karty lądują na wskazanym koncie wystawcy rachunku. Rejestrując się po raz pierwszy, zakładasz konto w uPaid Wallet – portfelu cyfrowym MasterPass, podajesz numer telefonu, adres e-mail, numer i datę ważności karty płatniczej. Uzupełnienie tych rubryk kończy proces rejestracji i od razu można zacząć przeprowadzać transakcje, czyli opłacać rachunki najszybciej jak tylko się da. Dzięki uczestnictwu w MasterPass – korzystasz z licznych promocji i masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne! Gwarant bezpieczeństwa PCI DSS. Dlaczego Sprytny Bill jest... najsprytniejszy? Za rachunki płacisz: - prosto z karty płatniczej, także kredytowej - zarabiasz! - mobilnie i szybko - oraz… robisz wrażenie – on jest gadżeciarski! :) Deweloper aplikacji: partnerSheep.

Paid accounts straight from your smartphone. Bill clever application used to pay bills by scanning barcodes and QR codes with invoices. 1. Scan the code on the bill. 2. Press the "pay the bill." 3. On the billing summary enter the code CVC2 or mPIN * selected credit card (or add a new card), and confirm to complete the transaction. * CVC2 code - a code that is located on the back of a payment card. mPIN - the code used to commit MasterPass. In the case of vague code, and problems with scanning, you can add data manually or generate a QR code on the sprytnybill.pl. How does it work? To a mobile phone number Pinning supports any payment card transactions remotely (ie. MOTO). After confirmation of the transaction code CVC2 or mPIN-em money from the cardholder land on the designated account exhibitor's account. By registering for the first time, opening an account with uPaid Wallet - MasterPass digital wallet, you give a phone number, e-mail address, and credit card expiration date. Supplementing these boxes completes the registration process and you can immediately begin to conduct transactions, or pay the bills as soon as possible. By participating in MasterPass - you use a range of promotions and you can be sure that your data is safe! PCI DSS security guarantor. Why Smart Bill is ... the smartest? Bill pay: - Straight from a payment card, including credit - you earn! - Mobile and fast - And ... making an impression - he is gadżeciarski! :) Application Developer: partnerSheep.
READ MORE
November 9, 2015
Last Updated
3.4
Rating
10K
Installs
 1. All | New | Hot
 2. Sort By:
  Title
  Last Message
  1. There haven't been any hot posts in the past 24 hours... why not make a new post and get the Sprytny Bill party started?

  Thread Display Options

  Loading...